Szerződési Feltételek

Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az oldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által üzemeltetett uniomed.hu Weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése mely országból és az a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A Felek közötti szerződés és az ÁSZF nyelve: Magyar, a többi nyelvre lefordított változat tájékoztató jellegű.

Az ÁSZF vonatkozik a Felek közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Webshopon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak a Felek közös akaratával írásban lehet kikötni. Ügyfél az Üzletben és a Webshopon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

Az internetes szerződések az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések körébe tartoznak, amely azt jelenti, hogy a szerződés megkötésére a Szolgáltató és az Ügyfél (azaz a szakmai vagy gazdasági tevékenységen kívül eső célból szerződést kötő természetes személy) egyidejű tényleges fizikai jelenlétének hiányában, nem személyes találkozás során, hanem elektronikus úton kerül sor.

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket. A szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségének elemeit és az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza, amely 2014. június 13-án lépett hatályba.

Elállás joga

Az 2014. június 13-tól életbe lépett 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Ügyfélt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Ügyfél a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Ügyfél köteles haladéktalanul és hiánytalanul a Szolgáltatónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége az Ügyfélt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán az Ügyfél vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennegyedik munkanapon a terméket a Szolgáltatónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A Szolgáltató köteles az Ügyfél által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de a Szolgáltató jogosult Ügyfél által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Szolgáltató a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

Az Ügyfél nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, ezek a külön jelzéssel megjelölt termékek, "Nem küldhetővissza". stb., amennyiben azok csomagolását megbontották vagy a használatbavétel megtörtént. Továbbá Ügyfél nem élhet az elállás jogával, amennyiben nem minősül fogyasztónak. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy - Ptk. 685.§ d) pont).

Jótállás

Szolgáltató a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 12 hónap jótállást vállal. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Amennyiben a jótállás kérése helytálló, Ügyfél kérheti a termék javítását, vagy cseréjét. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a Szolgáltató által kiállított számla vagy annak másolatának bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége Ügyfél-t terheli.
Reklamáció esetén:
1 - Csatolja Szolgáltató által kiállított számla másolatát
2 - Küldje el futárszolgálattal, vagy hozza el személyesen a terméket, annak összes tartozékával együtt az Üzletbe.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

a) Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén
b) Karbantartási - tisztítási munkák esetén.
c) a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén, amelyet nem a Szolgáltató által kijelölt szerviz végzett el
d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra.

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén Ügyfél kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ügyfél fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Ügyfél kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni.
Ügyfél a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról Ügyfél egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Ügyfél köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Ügyfél nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

Termékszavatosság

Ügyfél a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Ügyfél e jogosultságát elveszti.
Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ügyfél nem érvényesíthet.

Visszaküldés

Amennyiben Ügyfél a terméket Szolgáltatónak visszaküldi (elállás, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Ügyfél köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Ügyfél-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Szolgáltató nem vesz át.
Elállás esetén a terméket az Szolgáltató címére kell eljuttatni.

Tulajdonjog fenntartása

A termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg Ügyfél a fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Ügyfél nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

Hírlevél

Szolgáltató az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti Ügyfélit. Szolgáltató az egyedüli jogosult a Ügyfélre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Szolgáltatónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Ügyfél adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához,de a Hírlevél szolgáltatásról bármikor szabadon leiratkozhat.

Panaszügyintézés

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi linkre kattintva tudja megtenni vagy fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el:
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

Utolsó módosítás ideje: 2019.04.18