Adatvédelmi irányelvek

A leírás részét képezi a Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételeknek

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jogok érvényesülését összhangban az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletével (General Data Protection Regulation) (a továbbiakban: GDPR), aminek magyar nyelvű szövege az erre a hivatkozásra kattintva érhető el.

A Szolgáltató alapvető célkitűzése, hogy a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezze, megfelelve a „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” követelményének. Az adatokat kizárólag az üzleti tevékenység és az ahhoz kapcsolódó kapcsolattartás, tájékoztatás és marketing céljából használja fel.

A Szolgáltató a Weboldal működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, Vásárlók, illetve azon található egyes funkciók úgy mint Hírlevél feliratkozók vagy Kapcsolatfelvételi űrlapot használó Ügyfelek adatait kezeli.

A Szolgáltató a személyes vásárlók, a Weboldalon regisztrálók, vásárlók, illetve azon található egyes funkciók, úgy mint hírlevél feliratkozók vagy kapcsolatfelvételi űrlapot használó Ügyfelek adatait kezeli.

 Fogalmak

Adatkezelő: aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza.
Hozzájárulás: a felhasználó önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, mellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Felhasználó: a természetes személy, aki a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása.
Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket elvégzi, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Profilalkotás: (automatizált) adatfeldolgozás a személyes adatok felhasználásával az egyén személyes jellemzőinek értékelése céljából: érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők.
Tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adattörlés: az adatok törlése vagy felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor, mely esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (a teljesség igénye nélkül):

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
  A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Szvt.”),
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”),
 • valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”),
 • és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”),
 • valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”),
 • valamint Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: "Art.")

Minden egyéb esetben a Felhasználó önkéntes, a Weboldalon található tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján történik az adatkezelés, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását az adatkezelésre. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, a hírlevél feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Ügyfél feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés, azaz marketing céljából tárolja és kezeli.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat egyéb célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfél terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 Az adatkezelők és adatfeldolgozók

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat sehol nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az adatok tárolása a Szolgáltató által igénybe vett webszerverén és saját informatikai eszközein valósul meg. A Szolgáltató által igénybe vett webszerver fizikai helye:
Pozsony, Devínska Nová Ves
Egyéb helyszínek / szolgáltatások, ahol az adatok tárolva vannak:
Helyi / Saját szerveren (informatikai eszközökön) futó számlázó program
Helyi / Saját szerveren (informatikai eszközökön) tárolt adatbázis mentés
Szerver adatbázis mentések

A Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.
A Szolgáltató az Ügyfél előzetes tájékoztatását követően az igénybe vett szolgáltatás teljesítése érdekében Adatfeldolgozóknak átadhatja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. A Szolgáltatóval kapcsolatban álló Adatfeldolgozók lehetnek:

 • Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords,
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. - 2351 Alsónémedi - GLS Európa u. 2.
 • Könyvelő iroda: P.E.V. Consulting BT. 1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55.

 A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció    
Név, e-mail cím, Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), Telefonszám

   Az adatkezelés időtartama

  A számlázó program és weboldal egyik kényelmi funkciója, hogy az Ügyfélnek nem kell minden alkalommal megadnia az adatait, így a regisztráció vagy vásárlás során megadott személyes adatok kezelése annak kérelemre történő törléséig tart. Hasonlóan a nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
  Hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozás nem azonos az adattörléssel, az adattörlést az Ügyfél mindkét rendszerben (Weboldal és Hírlevél rendszer) külön tudja kezdeményezni vagy ha a Szolgáltatóhoz fordul és kéri adatai törlését, az mindkét helyen elvégzi azt.
  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

   Technikai adatok

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfél jogainak védelme.
  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
  Jellemzően ilyen adatok közzé tartozik: User agent azaz böngésző és eszköz információk, eszköz IP címe, szerver oldali zárt PhP objektumok és/vagy hozzá kötődő session kulcsok, munkamenetek, melyek egy része a weboldalunk technikai működéséhez is nélkülözhetetlenül szükséges.

  Cookie, sütikkel, kapcsolatos adatkezelés

  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

  A cookie technikailag betűből és számokból álló információ csomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai (nem személyhez köthető) jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

  Az oldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  További közösségi hálózatok (Facebook, Youtube, Google+, Pinterest, Twitter stb.) is alkalmaznak sütiket, melyek célja hogy a felhasználó könnyedén hozzáférjen a média hálózatokhoz. Ezek a sütik már tartalmazhatnak személyes adatokat, és alkalmasak lehetnek a látogató beazonosítására.

  Alkalmazott cookie-k:

  Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

  Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

  Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

  Bevásárló kosárhoz és pénztárhoz szükséges cookie.

  Biztonsági cookie.

  Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Ügyfél részére.

  Az oldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  Elérhetőségük: www.google.com/analytics

  Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

  További közösségi hálózatok (Facebook, Youtube, Google+, Pinterest, Twitter stb.) is alkalmaznak sütiket, melyek célja hogy a felhasználó könnyedén hozzáférjen a média hálózatokhoz. Ezek a sütik már tartalmazhatnak személyes adatokat, és alkalmasak lehetnek a látogató beazonosítására.

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

   E-mailek küldése

  A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

  Az e-mail címek kezelése elsődlegesen az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vételét és a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfelek részére, azonban az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

  Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linken vagy a Weboldalon, ha rendelkezik fiókkal, oda belépve a hírlevél menüpontban vagy a Szolgáltatót e-mailben vagy postai úton kérve.

  Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Ügyfél hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Ügyfél nem kéri vagy kezdeményezi önállóan a hírlevél rendszerben az adatai törlését (, ami nem azonos a hírlevélről történő leiratkozással). A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti az Ügyfél felhasználói fiókjának és az ahhoz kapcsolódó személyes adatainak egyidejű törlését, mivel ez a két szolgáltatás más célt szolgál.

   Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségek

  A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

  Az e-mail címek kezelése elsődlegesen az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vételét és a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfelek részére, azonban az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

  Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linken vagy a Weboldalon, ha rendelkezik fiókkal, oda belépve a hírlevél menüpontban vagy a Szolgáltatót e-mailben vagy postai úton kérve.

  Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Ügyfél hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Ügyfél nem kéri vagy kezdeményezi önállóan a hírlevél rendszerben az adatai törlését (, ami nem azonos a hírlevélről történő leiratkozással). A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti az Ügyfél felhasználói fiókjának és az ahhoz kapcsolódó személyes adatainak egyidejű törlését, mivel ez a két szolgáltatás más célt szolgál.

   Egyéb rendelkezések

  Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfelet e-mailben értesíti.

  Jelen szabályzat 2018.05.25-én lép hatályba.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.

  Telefon: +36 1 391 1400

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu